085 729 7939

Trân Châu Jelly 3Q

HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

NSX: Thông tin trên bao bì.

Khối lượng tịnh: Túi 2kg